საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ორმხრივი სახელშეკრულებო - სამართლებრივი ბაზა

2013 წელს საგარეო უწყებებს შორის თბილისში (17-18 აპრილს) გამართულ კონსულტაციებზე ჩატარებულ იქნა ორმხრივი სამართლებრივი ბაზის რევიზია. ასევე საელჩოს მიერ სისტემატიურად მიმდინარეობდა შიდასახელმწიფო პროცედურების მონიტორინგი. 2012 წლის დეკემბერში საელჩოს მიერ ბელარუსის საგარეო საქმეთა სამინისტროში ჩატარდა კონსულტაციები სამართლებრივი დოკუმენტების მდგომარეობის შესახებ. ქვემოთ მოვიყვანთ დაზუსტებულ მონაცემებს 2015 წლის ნოემბრის მდგომარეობით.

ხელმოწერილ ხელშეკრულებათა ნუსხა:

1. " საქართველოს რესპუბლიკასა და ბელარუსის რესპუბლიკას შორის დიპლომატიურიურთიერთობების დამყარების შესახებ" ხელშეკრულება.

ძალაში შევიდა ნოტების გაცვლის დღიდან 06.01.1994.

2. " საქართველოს რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ბელარუსის რესპუბლიკისშინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობისშესახებ" შეთანხმება.

ძალაში შევიდა ხელმოწერის დღიდან 16.02.1995.

ძალას კარგავს 2015 წლის 23 აპრილის შეთანხმების ძალაში შესვლის დღიდან.

3. " საქართველოს რესპუბლიკის საჰაერო ტრანსპორტის დეპარტამენტსა და ბელარუსისრესპუბლიკის ავიაციის სამთავრობო კომიტეტს შორისსაჰაერო მიმოსვლის დარეგულირებისშესახებ" ხელშეკრულება.

ძალაში შევიდა ხელმოწერის დღიდან 01.06.1995.

4. " საქართველოს რესპუბლიკის საარქივო დეპარტამენტსა და ბელარუსის რესპუბლიკისსაარქივო და საქმის წარმოების კომიტეტს შორისთანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმება.

ძალაში შევიდა ხელმოწერის დღიდან 11.12.1995.

5. " საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და ბელარუსის რესპუბლიკის ეროვნულ ბანკს შორისანგარიშების ორგანიზაციის შესახებ" შეთანხმება.

ძალაში შევიდა ხელმოწერის დღიდან 07.08.1997.

6. " საქართვეოლს მთავრობასა და რესპუბლიკა ბელარუსის მთავრობას შორის საერთაშორისოსაავტომობილო მიმოსვლის შესახებ" შეთანხმება.

ძალაში შევიდა 26.08.2009

7. " საქართველოს ფინანსური ზედამხედველობის სააგენტოსა და ბელარუსის რესპუბლიკისეროვნულ ბანკს შორის საბანკო ზედამხედველობისსფეროში" ურთიერთგაგების მემორანდუმი.

ძალაში შევიდა ხელმოწერის დღიდან 26.08.2009.

8. " საქართველოსა და ბელარუსის რესპუბლიკას შორის დსთ-ს წევრ სახელმწიფოთამეთაურების საბჭოს 2000 წლის 30 ნოემბრის გადაწყვეტილებისძალაში დატოვების შესახებ"ნოტების გაცვლის გზით დადებული შეთანხმება, რომელიც ეხება 1994 წლის 15 აპრილისშეთანხმებას თავისუფალისავაჭრო ზონის შექმნის შესახებ.

ძალაშია ნოტების გაცვლის დღიდან 14.08.2009.

9. " საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ბელარუსის რესპუბლიკის სოფლისმეურნეობისა და სურსათის სამინისტროს შორისაგროსამრეწველო სფეროში ეკონომიკური დასამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმება.

ძალაში შევიდა ხელმოწერის დღიდან 12.03.2010.

10. " საქართველოს მთავრობასა და ბელარუსის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველო-ბელარუსის ეკონომიკური თანამშრომლობისსამთავრობოთაშორისო კომისიის შექმნის შესახებ"შეთანხმება.

ძალაში შევიდა ხელმოწერის დღიდან 15.07.2010.

11. " საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურსა და ბელარუსის რესპუბლიკისსამთავრობო კონტროლის კომიტეტის ფინანსურიმონიტორინგის დეპარტამენტს შორის უკანონოშემოსავლის ლეგალიზაციასა და ტერორიზმის დაფინანსებასთან დაკავშირებულიინფორმაციისგაცვლის შესახებ" ურთიერთგაგების მემორანდუმი.

ძალაში შევიდა ხელმოწერის დღიდან 04.03.2011.

12. " საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა დაბელარუსის რესპუბლიკის ჯანმრთელობის დაცვისსამინისტროს შორის ჯანმრთელობის დაცვისსფეროში თანამშრომლობის შესახებ" ურთიერთგაგების მემორანდუმი.

ძალაში შევიდა ხელმოწერის დღიდან 17.05.2011.

13. " საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატსა და ბელარუსის რესპუბლიკის რელიგიურდა ეროვნულ საკითხებში წარმომადგენელს შორისდიასპორის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" ურთიერთგაგების მემორანდუმი.

ძალაში შევიდა ხელმოწერის დღიდან 31.10.2011.

14. " საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ბელარუსის რესპუბლიკის საგანგებოსიტუაციების სამინისტროს შორის საგანგებო სიტუაციებისთავიდან აცილებისა და ლიკვიდაციისსფეროში თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმება.

ძალაში შევიდა ხელმოწერის დღიდან 11.03.2014.

15. " საქართველოს მთავრობასა და ბელარუსის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საგადასახადოსაკითხებში ინფორმაციის გაცვლის შესახებ" შეთანხმება.

ხელი მოეწერა 16.05.2014.

16. " საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსა და ბელარუსისრესპუბლიკის სპორტისა და ტურიზმის სამინისტროს შორისსპორტის სფეროში თანამშრომლობისშესახებ" ურთიერთგაგების მემორანდუმი.

ძალაში შევიდა 01.09.2014.

17. "საქართველოს მთავრობასა და ბელარუსის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საბაჟოსაკითხებში თანამშრომლობისა და ადმინისტრაციულიურთიერთდახმარების შესახებ"შეთანხმება.

ხელმოწერილია 23.04.2015.

18. " საქართველოს მთავრობასა და ბელარუსის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ორმაგიდაბეგვრისა და ქონებისა და შემოსავლების გადასახადთანდაკავშირებული გადასახადებისგადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ" შეთანხმება.

ხელმოწერილია 23.04.2015

19. " საქართველოს მთავრობასა და ბელარუსის რესპუბლიკის მთავრობას შორისინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სფეროში თანამშრომლობისშესახებ" შეთანხმება.

ძალაში შევიდა 11.10.2015.

20. " საქართველოს მთავრობასა და ბელარუსის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტურიზმისსფეროში თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმება.

ძალაში შევიდა 03.10.2015.

21. " საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და ბელარუსის რესპუბლიკისგანათლების სამინისტროს შორის განათლების სფეროშითანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმება.

ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 23.04.2015.

22. " საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა დაბელარუსის რესპუბლიკის ჯანმრთელობის დაცვისსამინისტროს შორის ჯანმრთელობის დაცვისადა სამედიცინო მეცნიერების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმება.

ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 23.04.2015.

23. " საქართველოს მთავრობასა და ბელარუსის რესპუბლიკის მთავრობას შორის დანაშაულთანბრძოლის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმება.

ხელმოწერილია 23.04.2015.

24. " საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ბელარუსის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთასამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ" ოქმი.

ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 23.04.2015.

25. " საქართველოსა და ბელარუსის რესპუბლიკას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთარეადმისიის შესახებ" შეთანხმებისა და მისისაიმპლემენტაციო ოქმი.

ხელმოწერილია 23.04.2015.

26. " საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და ბელარუსის რესპუბლიკის იუსტიციისსამინისტროს შორის" ურთიერთგაგების მემორანდუმი.

ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 23.04.2015.